Voorwaarden Berdesign + Behiboho

Voorwaarden Berdesign

Versie 1 april 2023.
Alle onderstreepte woorden en/of links worden geopend in een nieuw tabblad waarin de desbetreffende informatie rustig nagelezen kan worden.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mevr. B.A.J. Hissink handelend onder de naam Berdesign, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88894568, vestigings- correspondentie adres Zutphenseweg 121A, 7251 DN in Vorden met BTW-indicatienummer NL004668007B68, e-mail berdi@berdesign.nl, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, waarvan opdrachtnemer voor de uitvoering derden dient te betrekken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen, uitvoering opdrachten.
2.1 Een opdracht komt pas tot stand met de schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
2.2 Alle bedragen zijn inclusief 0% BTW. Berdesign is per 1 april 2023 vrijgesteld van de omzetbelasting vanwege de Kleineondernemersregeling.
2.3 Opdrachtnemer is nooit verplicht opdrachten te aanvaarden.
2.4 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
2.5 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.7 Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.
2.8 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3 Opschorting en ontbinding
3.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt opdrachtnemer de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3.3 Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4 Betaling en incassokosten
4.1 Wanneer geen vast bedrag vooraf is overeengekomen voor de opdracht vindt de facturatie plaats op basis van de gewerkte uren en eventueel ingekochte, opdracht gerichte materialen. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.2 In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
4.3 De opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Bij in gebreke zijn hiervan is opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen vanaf de vervaldatum op de factuur.
4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.5 Mocht betaling uitblijven is opdrachtnemer genoodzaakt hiervan melding te doen bij de overheid onder Melding achterstallige betalingen.
4.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, of het bedrag dat voor de opdracht is betaald.
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte incorrect en / of onvolledige gegevens. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om drukproeven en voorbeelden van ontwerpen goed te controleren op fouten. Gevolgen hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.
7.2 Indien er misbruik wordt gemaakt van de intellectuele eigendommen van de opdrachtnemer, waaronder o.a. het kopiëren van het merk en concept van Berdesign valt, is opdrachtnemer gerechtigd lopende opdrachten per directe te beëindigen. De opdrachtgever is verplicht de activiteiten per direct te staken, rectificatie hierover te verrichten en opgelopen schade te vergoeden aan opdrachtnemer.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
8.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
8.3 Partijen doen een beroep op de rechter nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Vindplaats en wijziging voorwaarden
9.1 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op de website.
9.3 Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 01-04–2023.

Artikel 10 Privacy
10.1 Aan de privacy rechten van de opdrachtgever wordt gehoor gegeven waaronder het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit.
10.2 Klik hier voor de Privacy Policy van Berdesign en Behiboho.

Vragen over deze voorwaarden kun je sturen naar berdi@berdesign.nl.

Voorwaarden Behiboho

Versie 1 april 2023.
Alle onderstreepte woorden en/of links worden geopend in een nieuw tabblad waarin de desbetreffende informatie rustig nagelezen kan worden.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die producten afnemen van Behiboho.
Behiboho is een merknaam van Berdesign waarvan Mevr. B.A.J. Hissink eigenaar is, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88894568, vestigings- correspondentie adres Zutphenseweg 121A, 7251 DN in Vorden met BTW-indicatienummer NL004668007B68, e-mail berdi@berdesign.nl.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Behiboho, waarvan Behiboho voor de uitvoering derden dient te betrekken.

Artikel 2 Bestellen en betaalcondities
2.1 Een bestelling kan geplaatst worden via de webshop op de site waarbij betaling gelijk kan worden voldaan via iDEAL, of met achteraf betalen via PayPal. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging en factuur per e-mail binnen 24 uur.
2.2 De klant dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Wanneer dit niet wordt gedaan is de klant in gebreke en zal een herinnering worden gestuurd. Wanneer na de vervaldatum op de herinnering geen betaling is ontvangen is de klant in verzuim en zal vanaf deze vervaldatum ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag worden berekend en zullen incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
2.3 Eventuele onjuistheden in de verstrekte betaalgegevens van Behiboho dienen te worden gemeld door de klant.
2.4 Wanneer is betaald met een cadeaubon vindt terugbetaling betreft artikel 7 t/m 11 altijd plaats in de vorm van een cadeaubon.

Artikel 3 Leveringsvoorwaarden
3.1 Behiboho streeft ernaar en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om bestellingen binnen 2 werkdagen te verwerken. 
3.2 Om het bestelproces niet te vertragen is het van belang dat alle gevraagde klantgegevens correct zijn ingevuld.
3.3 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een ontvangstbevestiging via e-mail binnen 24 uur. Het is dus noodzakelijk dat een correct e-mail adres wordt invult. Vergeet niet de spam-map in de gaten te houden. Na het versturen van de ontvangstbevestiging wordt binnen 2 werkdagen de bestelling verzonden. Hiervan ontvangt de klant track & trace gegevens via e- mail.

Artikel 4 Bezorgen en verzendkosten
4.1 Verzendingen worden gedaan via PostNL en de klant ontvangt hiervan track & trace gegevens.
4.2 Behiboho levert alleen binnen Nederland.

Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle prijzen van de producten op de site zijn inclusief 0% BTW. Behiboho is per 1 april 2023 vrijgesteld van de omzetbelasting vanwege de Kleineondernemersregeling.
5.2 Alle prijzen van de producten op de site zijn inclusief verzendkosten.
5.3 Alle prijzen op de site en andere communicatie-uitingen zijn onder voorbehoud van typfouten en systeemfouten. Wanneer een prijs erg afwijkend is, is dit waarschijnlijk een fout. Dit verplicht Behiboho niet tot nakomen. Wanneer de klant dit product heeft besteld zal deze op de hoogte worden gesteld met het voorstel om de bestelling voor de juiste prijs door te voeren of te annuleren.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Behiboho is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade of verlies dat zou zijn veroorzaakt door haar producten. Vooraf aan ieder gebruik van de producten dient de klant deze altijd te controleren op gebreken of slijtage.
6.2 Mocht er toch directe schade zijn ontstaan dat vooraf onoverzienbaar zou zijn geweest en aantoonbaar met bewijs veroorzaakt zou zijn door een product van Behiboho, is alleen het aankoopbedrag van het product de maximale vergoeding dat door Behiboho uitgekeerd zal worden.
6.3 Indien er gebreken zijn die zich binnen 4 weken na ontvangst van het product voordoen geldt de garantie dat deze kosteloos kunnen worden gerepareerd door Behiboho, of kunnen worden geruild voor een vervangend product. Meer informatie onder ‘Garantie’.

Artikel 7 Garantie
7.1 Alle gebruikte materialen zijn voortijdig grondig gecontroleerd op kwaliteit. Versleten materialen worden niet gebruikt. Alle producten van Behiboho worden met zorg gemaakt en zijn uitvoerig gecontroleerd op deugdelijkheid voordat deze worden verkocht.
7.2 Houd er rekening mee dat de kleuren op de site kunnen afwijken van de werkelijke kleuren door verschil van instellingen in beeldschermen. Met het maken van de foto’s wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat de kleuren overeenkomen met de werkelijkheid.
7.3 Het is aan te raden om de producten zoals de kussens en de tassen zo min mogelijk te wassen en indien nodig dit op maximaal 30 graden te doen en binnenstebuiten te keren om strepen te voorkomen.
7.4 Voor de hondenriemen geldt dat deze zo zijn gemaakt dat ze bestand zijn tegen stevig trekken van een hond tot 30 kilogram. Bekijk altijd de staat van de hondenriem voordat je een wandeling maakt. Dit is de verantwoording van de klant waardoor Behiboho nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor (indirecte) schade dat veroorzaakt zou kunnen zijn door het kapot gaan van producten van Behiboho.
7.5 Voor alle producten geldt dat een gebrek aan het product zoals losrakende naden kosteloos kunnen worden gerepareerd indien dit binnen 4 weken nadat het product is ontvangen gebeurd. Via e-mail kan binnen 4 weken na ontvangst van de bestelde producten aangegeven worden wat kapot is gegaan met een foto er bij. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur.
De kosten voor het retour sturen worden vergoed, de klant ontvangt een verzendlabel van Behiboho. Het is ook mogelijkheid om het product in te ruilen voor een vervangend product.
7.6 Na 4 weken verloopt de garantie want dan is niet meer uit te sluiten dat het product aan slijtage / intensief gebruik is onderheven.

Artikel 8 Niet goed? Geld terug!
8.1 Is er iets mis met je bestelde product(en)? Laat dit mij zo snel mogelijk weten. Via het contactformulier op de site, via e-mail of telefoon kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde producten aangeven waarover je niet tevreden bent. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur. De kosten voor het retour sturen worden vergoed, de klant ontvangt een verzendlabel van Behiboho.
8.2 De klant kan ervoor kiezen om het product kosteloos te laten repareren of te ruilen, het aankoopbedrag teruggestort te krijgen, of dit bedrag in de vorm van een tegoedbon ontvangen.
8.3 Zonder opgave van reden geldt het herroepingsrecht. Meer informatie onder ‘Bedenktijd (herroepingsrecht) bij online verkoop.’

Artikel 9 Bedenktijd (herroepingsrecht) bij online verkoop.
9.1 Consumenten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling zonder opgaaf van reden retour sturen naar de verkoper. Klik hier voor meer informatie en het formulier voor ontbinding / herroeping. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant.
9.2 Nadat Behiboho de bestelling retour heeft ontvangen zal de terugbetaling plaatsvinden, in ieder geval binnen 14 dagen nadat Behiboho het formulier voor ontbinding / herroeping heeft ontvangen.
9.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en zal dit slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
9.4 Eventuele beschadigingen of gebruikerssporen worden onder waardevermindering in rekening gebracht bij de klant.
9.5 Zorg dat je een verzendbewijs hebt van de bezorgdienst zodat je hen kan raadplegen wanneer er iets mis gaat.
9.6 Zakelijke aankopen en op-maat gemaakte unieke producten vallen niet onder deze regeling.

Artikel 10 Ruilen
10.1 Consumenten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling ruilen. Via het contactformulier op de site, via e-mail of telefoon kan dit worden aangevraagd. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur. De kosten voor het retour sturen en het heensturen van de ruil zijn voor rekening van de klant.
10.2 Eventuele beschadigingen of gebruikerssporen worden onder waardevermindering in rekening gebracht bij de klant.
10.3 Zorg dat je een verzendbewijs hebt van de bezorgdienst zodat je hen kan raadplegen wanneer er iets mis gaat.
10.4 Zakelijke aankopen en op-maat gemaakte unieke producten vallen niet onder deze regeling.

Artikel 11 Annuleren
11.1 Alleen in een uitzonderlijk geval, wanneer je onverhoopt je bestelling dient te annuleren, is het mogelijk dit zonder bijkomende kosten te doen mits de bestelling nog niet verstuurd is. Via het contactformulier op de site, via e-mail of telefoon kan dit worden aangevraagd. Wanneer de bestelling al verstuurd is zijn de kosten voor het retour sturen voor rekening van de klant.
11.2 Eventuele beschadigingen worden onder waardevermindering in rekening gebracht bij de klant.
11.3 Zorg dat je een verzendbewijs hebt van de bezorgdienst zodat je hen kan raadplegen wanneer er iets mis gaat.
11.4 Zakelijke aankopen en op-maat gemaakte unieke producten vallen niet onder deze regeling.

Artikel 12 Klachtenregeling
12.1 Ben je niet tevreden? Geef het door aan Behiboho. Klik hier om naar het formulier te gaan waar je je klacht kunt melden. Doe dit zo snel mogelijk nadat je de klacht ondervindt. Je ontvangt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur via e-mail. Behiboho gaat zo snel mogelijk, zeker binnen 14 dagen aan de slag met een oplossing en je ontvangt hierover een terugkoppeling.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Behiboho partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Behiboho is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft Behiboho het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen doen een beroep op de rechter nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.2 Behiboho behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op de website.
14.3 Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 01-04-2023.

Artikel 15 Privacyverklaring
15.1 Aan de privacy rechten van de klant wordt gehoor gegeven waaronder het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit.
15.2 Klik hier voor de Privacy Policy van Berdesign en Behiboho.

Vragen over deze voorwaarden kun je sturen naar berdi@berdesign.nl.